FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE Aktywna Lubelszczyzna 2021

Realizator projektu - to grupa nieformalna bądź młoda organizacja pozarządowa, która faktycznie będzie realizować działania projektowe.

Wnioskodawca / Patron - to organizacja pozarządowa, która składa wniosek w swoim imieniu (młoda organizacja) lub w imieniu grupy nieformalnej (może być organizacja działająca dłużej niż 60 m-cy).

Zaakceptuj regulamin i utwórz wniosek
Na podany adres e-mail zostaną wysłane dane dostępowe do serwisu.
  1. administratorem zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie „Czajnia”
  2. dane osobowe będą przetwarzane, w związku z udziałem w konkursie grantowym w celu przeprowadzenia konkursu ofert oraz ewentualnego podpisania i realizacji umowy dotacyjnej, a także rozliczenia projektu,
  3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom (powierzenie danych) w celu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji konkursu grantowego „Aktywna Lubelszczyzna” oraz realizacji projektów w ramach tego konkursu,
  4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z brakiem możliwości uzyskania dotacji w ramach konkursu,
  5. mam prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Uwaga!
Upłynął termin składania wniosków.